Головна »

              

освітня програма І ступеня

Короткий текст новини 


 


СХВАЛЕНО

педагогічною радою

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ

с. Хомутинці

         протокол № ____

від «___» ________ 2019 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –

ДНЗ с. Хомутинці

____________Л.Л. Скакодуб  

    «___» _____________ 2019 р.

               М.П.

 

 

 


 

 

 

Освітня програма

закладу загальної середньої освіти

І ступеня

навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу с.Хомутинці

Калинівський район

Вінницька область

на 2019-2020 навчальний рік

 

 


 

Загальні положення  освітньої програми
НВК ЗОШ І- ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказу МОН №407 від     20.04.2018р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», наказу МОН України №268 від 21.03.2018р.  "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти", Tипової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, наказу МОН України від 28.01.2014р. № 80 Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), зі змінами наказ МОН від 02.09.2016р. № 1065 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80»

Освітня програма початкової освіти (далі – Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (для 2 класу - додаток 1, для 3-4 класів - додаток 2);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку 3;  які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які навчатимуться за цією Освітньою програмою.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

для 2 класу

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-х класів складає 770 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані  (Додаток 1).

Мовно-літературна освітня галузь і математична освітня галузь у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Англійська мова», «Математика» та через інтегрований предмет «Я досліджую світ».

Природнича, технологічна, інформативна, соціальна та здоров’язбережувальна, громадянська та історична освітні галузі реалізуються через  інтегрований предмет «Я досліджую світ».

 Мистецька та фізкультурна освітні галузі реалізується однойменними  предметами «Мистецтво» та «Фізична культура».

До освітньої програми додано навчальний план, що пропонує підхід до організації освітнього процесу (Додаток 1).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у Типовій освітній програмі для 1-2 класів, яка розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. і затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 р. №268.

Варіативна складова навчальних планів не використовується.

Наповнюваність класів відповідає  Закону України «Про загальну середню освіту» у 2 класі складає 9 учнів.

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

для 3-4 класів

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 1820 годин/навчальний рік: для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації. 

Варіативна складова навчальних планів не використовується.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)",  "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" .

У 3-4 класах не здійснюється поділ класів на групи при вивченні  предметів.  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 3-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладі загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Наповнюваність класів відповідає  Закону України «Про загальну середню освіту» у 3 класі складає 10 учнів, у 4 класі – 5 учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

для 2 класу

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які мають реалізувати вчителі у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти визначені Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки Освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а передбачають активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей: вільне володіння державною мовою та здатність спілкуватися рідною, математична, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна, інформаційно-комунікаційна, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні, культурна, підприємливість та фінансова грамотність. Спільні для всіх ключових компетентностей вміння такі, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами, спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

для 3-4 класів

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття

базової середньої освіти.

 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов. В НВК організовано інклюзивну форму навчання у 3 класі для Дорош Дарини Володимирівни.

 

 

 

Перелік освітніх галузей для 2 класу

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна;

Математична;

Природнича;

Соціальна і здоров’язбережувальна;

Громадянська та історична;

Технологічна;

Інформатична;

Мистецька;

Фізкультурна.

 

Перелік освітніх галузей для 3-4 класів

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури;

Математика;

Природознавство;

Суспільствознавство;

Технології;

Мистецтво;

Здоров’я і фізична культура.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти для 2 класу

Для досягнення очікуваних результатів навчання, окреслених в межах кожної галузі, рекомендовано використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Форми організації освітнього процесу  уточнюються та розширюються у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в Типовій освітній програмі для 1-2 класів, яка розроблена під керівництвом Шияна Р. Б..

Якість освіти у НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці забезпечується  кадрами, навчально-методичною та матеріально-технічною базами, якістю проведення навчальних занять, здійсненням моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці:

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Так, педагогічні працівники які викладатимуть у 2 класі (Ярмолюк М.О. -вчитель 2 класу та Візняк О.В. – вчитель англійської мови) пройшли курси підвищення кваліфікації у Вінницькій академії неперервної освіти та отримали свідоцтва про проходження курсів.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу для 3-4 класів

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти для 3-4 класів

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2019/2020 навчальний рік розпочинається 02.09.2019р. та закінчується не пізніше 1 липня 2020 року.

Структура навчального року: І семестр -   02.09.2019 - 27.12.2019;

                                                   ІІ семестр -  13.01.2020 - 29.05.2020.

Впродовж навчального року проводяться канікули:

 осінні канікули   28.10.2019 -  03.11.2019;

 зимові канікули   30.12.2019 - 12.01.2020;

 весняні канікули  23.03.2020- 29.03.2020.

Свято «День знань. Перший дзвінок 2019-2020 н.р.» - 1 вересня 2019р

Свято «Останній дзвоник» - 29 травня 2020р.

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом. Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2020 року.

 

Розклад навчальних занять

      НВК працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя.

Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 900год до 1340год і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором НВК. Упродовж навчального дня проводяться дві великі перерви.

Тривалість уроку для 2-4 класів – 40 хвилин

Розклад дзвінків 2-4 класи:    

1-й урок  - 9.00-9.40          перерва 15хв.

2-й урок  - 9.55-10.35       перерва 25хв.

3-й урок  - 11.00-11.40      перерва 25хв.

4-й урок  - 12.05-12.45      перерва 15хв.

5-й урок  - 13.00-13.40     

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість
приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

необхідно

фактично

необхідно

фактично

кабінети початкових класів

3

3

2,4

3,0

кабінет інформатики

1

1

--

--

Спортивні приміщення та майданчики

 

 

 

 

футбольний майданчик                                      

1

1

--

--

волейбольний майданчик                                 

1

1

--

--

майданчик тренувального обладнання            

1

1

--

--

Інші приміщення

 

 

 

 

їдальня         

1

1

--

--

вчительська

1

1

--

--

кабінет директора

1

1

--

--

бібліотека

1

1

--

--

ресурсна кімната

1

1

--

--

 


 

Додаток 1

до Освітньої програми

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

 

Затверджую

Директор НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

__________Л.Л. Скакодуб

«____»___________2019 р.

М.П.

 

Навчальний план

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

2 клас

Українська мова

5

Іноземна мова

3

Математика

3

Я досліджую світ

8

Мистецтво

2

Фізична культура *

3

Усього

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

           

*          Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються


 

Додаток 2

до Освітньої програми

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

 

Затверджую

Директор НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

__________Л.Л. Скакодуб

«____»___________2019 р.

М.П.

 

Навчальний план

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

з українською мовою навчання

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

Іноземна мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Мистецтво/музичне  мистецтво,

 образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура*

3

3

Усього

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

         

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 


 Додаток 3

до Освітньої програми

 

Перелік навчальних програм

для учнів НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

1.      

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2.      

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

3.      

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

4.      

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

5.      

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

6.      

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

7.      

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

8.      

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

9.      

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

10.            

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

11.            

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

12.            

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

13.            

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

        


 

           

 27.01.2020 | Aдмін

Вернутись назад
Всі новини

Контакти