Головна »

              

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗДО

Короткий текст новиниЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів –

ДНЗ с. Хомутинці

____________Л.Л. Скакодуб  

    «___» _____________ 2019 р.

               М.П.

 

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ

с. Хомутинці

протокол № ____

від «___» ________ 2019 р.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

закладу дошкільної освіти

навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу с.Хомутинці

Калинівський район

Вінницька область

на 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

                                                                                                          


ЗМІСТ

 

Вступ_______________________________________________________________ 3

 

І. Проблема та завдання над яким працюватиме дошкільний навчальний

заклад «Веселка» у 2019-2020 н.р. _______________________________________4

 

І.І. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи________ 5

 

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу _____________________ 5

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу ______________________ 6

 

ІV. Учасники освітньо-виховного процесу, їх права та обов’язки____________6

 

V. Кадрове забезпечення _____________________________________________ 8

 

VІ. Організація навчально-виховного процесу _________________________9

 

VІІ. Головні завдання закладу дошкільної освіти_________________________ 9

 

VІІІ. Принципи взаємодії педагогів з дітьми ____________________________ 9

 

ІХ. Напрямок роботи ЗДО: національно-патріотичне виховання ___________ 10

 

Х. Напрямок роботи ЗДО  ___________________________________________ 11

 

ХІ. Освітні лінії ЗДО  _______________________________________________ 11

 

ХІІ. Особливості організації освітнього  процесу та застосованих у ньому

педагогічних технологій _____________________________________________12

 

ХІІІ. Портрет випускника____________________________________________ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Освітня програма закладу дошкільної освіти «Веселка» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. Кер – В.О. Огневюк) - нова редакція 2016 року,   нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання.

Дошкільний навчальний заклад «Веселка»  навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу с.Хомутинці Калинівського району Вінницької області (далі дошкільний заклад) загального розвитку з одною різновіковою групою для дітей віком від трьох до шести (семи) років заснований у 2013 році. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту«, «Про дошкільну освіту«, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та  статутом НВК.

Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

22424, Вінницька область, Калинівський район

с. Хомутинці, вул. Першотравнева,3

електронна адреса: hms_skul@ukr.net  

Засновником дошкільного навчального закладу є Калинівська районна рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Форма власності – комунальна.

Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти

Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:

— збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

— виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

— формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

— виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

— набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

- формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

— виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

— утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

— засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням та цим Статутом і здійснює діяльність в межах своєї компетентності:

— матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;

— здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів;

— звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;

— підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;

Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

— реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням про дошкільний навчальний заклад;

— забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

— дотримання фінансової дисципліни;

— забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.

 

І. ПРОБЛЕМА ТА ЗАВДАННЯ НАД ЯКИМ  ПРАЦЮВАТИМЕ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВЕСЕЛКА» У 2019-2020 Н.Р.

 

ПРОБЛЕМА:

«Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності»

 

ЗАВДАННЯ:

Аналіз діяльності педагогічного колективу, перспективи розвитку дошкільного закладу та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність продовжити  роботу над реалізацією методичної проблеми «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності»

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2018-2019 н.р., досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив у наступному 2019-2020 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

 

Пріоритетні завдання:

1.   Продовжувати роботу щодо розв’язання  науково-методичної проблеми дошкільного навчального закладу:  «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

2.   Продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовно-моральних якостей, емоційно-ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до рідного краю, Батьківщини;

3.   Розвивати творчі здібності засобами театрально-ігрової діяльності.

4.   Розвивати здоровя збережувальні компетентності вихованців дошкільного навчального закладу.

5.   Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

6.   Інтеграція Лего-технології в освітній процес.

 

Шляхи реалізації завдань:

— Блочно-тематичне планування.

— Організація розвивального середовища.

— Інтеграція різних видів діяльності.

— Використання в освітньому процесі інноваційних технологій.

— Забезпечувати особистісно – орієнтований, диференційований, індивідуальний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності;

— Використовувати інноваційні технології в організовано – навчальну діяльність;

— Забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців;

— Забезпечувати наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи.

 

 І.І. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи

Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи:

-       поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;

-       поглиблення інтересу до життя в школі;

-       відвідувати шкільні заходи «Свято Першого дзвоника», акцію-ярмарку до Дня захисника України, «Свято Букварика»;

-       надання допомоги сім’ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

           

Порядок комплектування дошкільного навчального закладу визначається  Законом Укроаїни про дошкільну освіту.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором (завідувачем) протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

У дошкільному навчальному закладі комплектуються різновікова група. Група комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

У дошкільному навчальному закладі функціонує група з режимом перебування дітей 10,5 годин.

Наповнюваність групи відповідно до законодавства становить 15 дітей.

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

— на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; — у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.

Для  надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі дошкільного закладу може діяти консультативний пункт для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї; з метою сприяння соціалізації дітей п’ятирічного віку, які не відвідують дошкільний заклад.

У дошкільному навчальному закладі може бути створена інклюзивна група. Для прийому дітей до інклюзивної групи додатково подається висновок спеціалістів інклюзивно ресурсного центру.

 

 III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Режим роботи дошкільного навчального закладу – п’ятиденний.

Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.

Режим роботи груп:

з 7:30 до 18:00 – 10,5 годинний.

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

Учасниками оствітньо-виховного процесу дошкільного навчального закладу є:

— діти дошкільного віку, вихованці;

— директор (завідувач);

— вихователі;

— помічник вихователів;

— медична сестра;

— батьки або особи, які їх замінюють;

— фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Формою морального заохочення учасників навчально-виховного процесу є:

— подяки, грамоти, преміювання;

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

— обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

— звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;

— захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;

— брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати благодійну батьківську допомогу;

— заслуховувати звіти завідуючого та вихователів дошкільного навчального закладу про роботу дошкільного навчального закладу;

— у дошкільному навчальному закладі може бути створений батьківський комітет, який є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;

— у своїй діяльності батьківський комітет керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 року, «Про дошкільну  освіту», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом НВК, «Положенням про батьківський комітет»  та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

— виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

— виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної  мови інших національностей, до народних традицій і звичаїв;

— своєчасно вносити плату за харчування  в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

— своєчасно сповіщати дошкільний навчальний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

— у разі відсутності дитини у дошкільному навчальному закладі  через хворобу надавати медичну довідку;

— сприяти забезпеченню дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі чи сім’ї.

Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.

Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Педагогічні працівники приймаються на роботу директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу, можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.

Педагогічні працівники мають право:

— на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою НВК;

— підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;

— вимагати від завідуючого дошкільним навчальним закладом створення умов для здійснення навчально-виховного процесу;

— на захист професійної честі, гідності;

— одержувати компенсацію при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановлені законодавством України.

Педагогічні працівники зобов’язані:

— виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти – Базовим компонентом дошкільної освіти України.;

-       дотримуватись Статуту НВК, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового договору;

— співпрацювати із сім’єю вихованця дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дітей;

— постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;

— не рідше одного разу на п’ять років проходити курси  підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

— проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

— за результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється (приймається рішення про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії) кваліфікаційна категорія;

— забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

— дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

— відволікання працівників від професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу становить:

— вихователів – 30 годин та 22,5 години;

У межах штатного розпису можуть бути введені інші посади спеціалістів.

V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Педагоги – 3 (1 в дикреті)

Освіта:

Вища – 2  – 66,7 %

Середня спеціальна – 1 –  33,3 %.

За перспективним планом курсової перепідготовки  та атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. проходитимуть курсову перепідготовку наступні  працівники:

№ з/п

ПІБ педагога

Посада

Освіта           

Курси, які потребує

Примітка

1

Коваль

Таїса Володимирівна

Вихователь

Молодший спеціаліст

курси вихователів

 

 

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі реалізується згідно з чинними програмами розвитку виховання і навчання дітей, рекомендованими (схваленими) Міністерством освіти і науки України.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право вибору освітніх програм: комплексної як основної та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.

Дошкільний навчальний заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».

У дошкільному закладі можуть бути розроблені власні новації, участь в апробації нових методик, технологій, підходів відповідно до офіційних експериментальних досліджень науковців, і запозичення та впровадження у власну практику уже розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.

Під час організації навчально-виховного процесу можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики: елементи методики авторської інноваційної  програми  М. Єфименка «Казкова фізкультура» та інші.

З метою розвитку творчої особистості дитини в дошкільному навчальному закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо

Педагогічний персонал дошкільного навчального закладу здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю з метою підготовки дітей до шкільного життя .

 

              VII. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

     Розвивати творчі здібності засобами театрально-ігрової діяльності.

     Розвивати здоровя збережувальні компетентності вихованців дошкільного навчального закладу.

     Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Підвищувати якість дошкільної освіти

 

VIII. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ З ДІТЬМИ

 

-       Доброзичливе, уважне і лагідне відношення до кожної дитини.

-       Повага особистості дитини, його прав, гідності.

-       Встановлення з кожним вихованцем довірливих взаємовідносин.

-       Формування у дітей позитивного відношення до ровесників, схвалення проявів у дітей співчуття, співпереживання.

-       Створення кожній дитині атмосфери емоційного комфорту.

-       Звернення до кожної дитини тільки на ім’я, підкреслюючи при цьому його гідність.

-       Відмічати будь-які позитивні досягнення дитини, не порівнювати їх з досягненнями інших дітей.

-       Розуміння ситуації, в яких дитина може досягнути успіхів, допомогти йому самоствердитися.

-       Несхвалення відносяться тільки до окремих дій дитини, але не адресуються на його особистість.

-       Частіше використовуй схвалення, чим осудження і заборону.

-       Не допускай, щоб твій голос домінував над голосами дітей.

-       Не допустимі негативні дисциплінарні методи, які залякують, ображають, принижують дітей.

-       Дитячий садок – друга домівка дитини, зробіть все, що йому було в цьому домі тепло і затишно.

 

IX. НАПРЯМОК РОБОТИ ЗДО: НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2019/2020 навчального року буде здійснюватися відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком:   національно-патріотичне виховання

           Основні освітні завдання:

Національно-патріотичне виховання дошкільників має вирішувати широке коло завдань. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, дитсадка, з якої зароджується любов до рідної країни, а виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традиції народу, держави, загальнонародних свят.
           Форми роботи:

· заняття;

· бесіди;

· розповіді;

· екскурсії (в ліс, парк, до ставка, вулицями рідного селища)

· читання та інсценування творів художньої літератури, казок, легенд, віршів, пісень;

· дидактичні ігри;

· сюжетно-рольові ігри;

· розв'язання проблемних ситуацій (в побуті, природі);

· відвідування музеїв, театрів, вистав;

· тематичні вечори, свята і розваги;

·  зустрічі з волонтерами, учасниками АТО та ін.
        
Очікувані результати:

Результатом патріотичного виховання має бути сформоване почуття патріотизму, що передбачає активний крок любові до родини, рідного краю, свого народу, його звичаїв і традицій, повагу до національних традицій, людей праці, усвідомлення зв'язку власної долі з долею Батьківщини.


 

Х. НАПРЯМОК РОБОТИ ЗДО

    

     Впровадження щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовно-моральних якостей, емоційно-ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до рідного краю, Батьківщини;

     Розвивати творчі здібності засобами театрально-ігрової діяльності.

     Розвивати здоровя збережувальні компетентності вихованців дошкільного навчального закладу.

     Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Інтеграція Лего-технології в освітній процес.

 

ХІ. ОСВІТНІ ЛІНІЇ ЗДО

 

Освітня програма «Дитина» побудована за лініями Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України (нова редакція). У Програмі зміст освітньої роботи з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності.

У Програмі інваріатну складову змісту дошкільної освіти викладено за сімома освітніми лініями:  «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,«Дитина у світі культури». Варіативна частина містить такі розділи «Подорожуємо у світ англійської мови», «Комп’ютерна грамота», «Хореографія», «Шахи».

В розділі «Особистість дитини» вміщено відомості про вікові особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку, а також про зміст роботи із збереження і зміцнення здоров’я та забезпечення повноцінного фізичного розвитку дитини.

Змістове наповнення розділу «Мовлення дитини» побудовано з урахуванням особливостей природи мовленнєвої діяльності дітей, що обслуговує всі інші види дитячої діяльності та пов’язана із їхніми щоденними потребами у спілкуванні та взаємодії з оточуючими. Зміст розділу «Мовлення дитини» для дітей раннього віку подано за рубриками «Розвиток розуміння мовлення» та «Розвиток активного мовлення», що зумовлено особливостями мовленнєвого розвитку дітей третього року життя.  Щодо  мовленнєвого розвитку дітей четвертого, п’ятого, шостого та сьомого років життя, то зміст зазначеного розділу оновлено та подано більш компактно.

Розділ «Дитина в соціумі» розкриває зміст роботи з ознайомлення дитини із суспільним довкіллям та трудового виховання. Розділ структуровано за напрямами: «Предметний світ» та «Соціальний світ». Результатом взаємодії дитини з предметним та соціальним світом має стати набуття життєвого досвіду, сформоване відповідальне ставлення до життя, що є основою активної громадської позиції.

Зміст даного розділу тісно пов'язаний з наступним – «Гра дитини», оскільки саме у грі дитина відтворює свої враження від пізнання довкілля, осмислює та інтеріоризує отриману інформацію. Зміст розділу збагачено сучасною тематикою, вивільнено від інформації методичного характеру та театралізованих ігор. Тематика всіх видів ігор відображає набуті дітьми знання з розділів: «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в соціумі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Розділ «Дитина у природному довкіллі» формує у дітей систему знань про об’єкти та явища природи планети Земля, зв’язки і залежності між ними та роль праці у природі.

У розділі «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» відображено зміст роботи з дітьми раннього та дошкільного віку, що спрямована на збагачення їхнього досвіду різноманітними сенсорними враженнями, формування у дітей вмінь орієнтуватись у сенсорних еталонах (колір, величина, форма), їх видах, ознаках, властивостях.

У розділі «Дитина у світі культури» комплексно представлено зміст образотворчої, музичної, тетраалізованої та літературної діяльності дітей дошкільного віку.

 

ХІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАСТОСОВАНИХ У НЬОМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Освітній процес в ЗДО будується на відповідному програмно – методичному  забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, освітніми програмами, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Комплексна програма:

«Дитина» освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. Кер. – В.О. Огневюк)  - нова редакція 2016 року

Форми організації освітнього процесу такі:

— колективна, індивідуально  — групова,  індивідуальна;

— типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

— розподіл фронтальних,  індивідуально–групових занять на тиждень проводився згідно обсягу навантаження на одну дитину.

Тривалість фронтальних занять становить:

— у молодшій групі (4-й рік життя)  — не більше 15 хвилин;

— у середній групі (5-й рік життя)  – 20 хвилин;

— у старшій групі (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності наведено у Навчальному  плані НВК ЗОШ І-ІІІ ст.. -ДНЗ с.Хомутинці на  2019-2020 н. р.,  дитячий садок «Веселка» (різновікова группа), (додаток 1).

Безпосередньо  освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У  закладі дошкільної освіти  планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо.

 

ХІІІ. ПОРТРЕТ ВИПУСКНИКА

 Психофізіологічний розвиток:

   має зрілі мозкові структури та функції;

•   характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;

•   проявляє достатню рухову активність;

•   проявляє умілість рук, практичну вправність;

•   здорова, не має хронічних хвороб;

•   володіє основними гігієнічними навичками;

•   знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

•   володіє основами безпеки життєдіяльності;

•   працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;

•   користується як провідною правою/лівою рукою;

•   не заїкається і не має інших невротичних проявів.

            Інтелектуальний розвиток:

•      володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

•      уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

•      диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

•      здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

•      усвідомлює основні зв’язки між явищами;

•      має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;

•      встановлює логічну послідовність подій;

•      відтворює зразок на вимогу;

•      робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

•      розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

•      диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

•      розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

            Мотиваційний розвиток:

•      хоче йти до школи;

•      вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

•      може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

•      має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

•      свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

•      зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

•      у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

•      має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

•   переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

•   знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

•   адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

•   утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

•   чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

•   оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

•   володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

            Розвиток вольової сфери:

   свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

•   концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

•   мобілізує себе на виконання завдання;

•   розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

•   звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

•   конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

•   доводить розпочате до кінця;

•   може відстояти власну точку зору;

•   визнає свої помилки;

•   дотримується своїх обіцянок.

            Соціальний розвиток:

•   приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

•   відкрита контактам, комунікабельна;

•   прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

•   уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

•   узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

•   реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

•   намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

•   орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

•   усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;

•   володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

•   поважає себе та інших;


Додаток 1

до Освітньоїпрограми

НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

 

Затверджую

Директор НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ с. Хомутинці

__________Л.Л. Скакодуб

«____»___________2019 р.

М.П.

 

 

Навчальний  план

НВК ЗОШ І-ІІІ ст.. -ДНЗ с.Хомутинці

на  2019-2020 н. р.,  дитячий садок «Веселка»

(різновікова группа)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Друга молодша 
(від 3 до 4 років)

Середня

(від 4 до 5 років)

Старша

(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

5

5

Сенсорний розвиток

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

11

12

15

 

 

 27.01.2020 | Aдмін

Вернутись назад
Всі новини

Контакти